Nieodpłatna pomoc prawna
launch mobile menu
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU CHRZANOWSKIEGO W 2019 ROKU

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Chrzanowski realizuje zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 

Realizacja zadania w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

a)     poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub

b)     wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

c)     sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w lit. a) i lit. b),
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub

d)     sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Realizacja zadania w punktach poradnictwa obywatelskiego obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Realizacja zadania z zakresu edukacji prawnej obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

a)     prawach i obowiązkach obywatelskich,

b)     działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,

c)     mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,

d)     możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,

dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego